Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van Dansstudio Dancy en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

 1. Algemene Voorwaarden –  Voor alle dans abonnementen

2.1 Inschrijven

 1. De dans-abonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van bepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt.
 2. De dans-abonnementen worden aangegaan voor de door u gekozen periode.
 3. Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via onze website of app. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht u op een andere manier willen inschrijven, neem dan contact op met dancydansstudio@hotmail.com
 4. Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursustraject. Tussentijdse inschrijving is altijd mogelijk!
 5. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansstudio Dancy behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.

2.2 Betaling

 1. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnementsgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Dansstudio Dancy blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 2. Het abonnementsgeld is gebaseerd op blokken van 10 weken. De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats door middel van een automatisch incasso.
 • De betaling van het lesgeld vindt voor aanvang cursus plaats.
 • Bij inschrijving geeft u Dansstudio Dancy een incassomachtiging en wordt het verschuldigde bedrag gedurende het abonnement automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso wordt het cursusgeld geïnd rond de 25e van de maand. 
 • Stroomt een lid later dan tijdens de eerste cursusweek van het seizoen in, dan wordt het lesgeld naar rato verrekend. 
 • Andere betalingsvormen zijn mogelijk dit kun je aanvinken bij jouw aanmelding.

2.3 Opzegging

 1. Een abonnement kan beëndigd worden 14 dagen vóór aanvang van het nieuwe blok. Opzegging is alleen mogelijk door een schriftelijke opzeggen via e-mail. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. De opzegging is alleen na bevestiging van Dansstudio Dancy voltooid. 
 2. Bij uitschrijving op andere momenten in het lopende blok blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde van het lopende blok behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
 • langdurige ziekte of complicaties bij zwangerschap van de cursist, waardoor het voor de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden. 
 • bij overlijden van de cursist. 
 • indien een cursist een schriftelijk advies van Dansstudio Dancy opvolgt om de cursus te beëindigen.
 • wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Dansstudio Dancy.

In deze gevallen zal de inschrijving bij uitzondering kunnen worden gepauzeerd of beëindigd. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansstudio Dancy. Dansstudio Dancy beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

2.4 Herroepingsrecht

 1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag. 
 2. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar dancydansstudio@hotmail.com Hierin staat een duidelijke vermelding van: 
  • voornaam en achternaam leerling of cursist
  • de les waarvoor een abonnement is afgesloten & welke dient te worden ontbonden
  • dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 14 dagen.
 3. Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief. 
 4. Indien de cursist al een bedrag betaald heeft, zal Dansstudio Dancy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cursist is gebruikt tenzij de cursist nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Bij ondertekening verklaart de cursist of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement ingaat binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement. 
 1. Aanbod
 1. Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen cursus(sen):
  • de globale inhoud van de cursus
  • het aantal lessen
  • de tijdsduur van een les
  • de lestijden
  • de aanvang van de cursus
  • de frequentie van de lessen
  • eventuele overige verplichtingen
 2. De directie mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. 
 3. In geval van annulering voor aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats is dit niet het geval.
 1. Verhindering & annulering 
 1. Dansstudio Dancy behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van ziekte of plotselinge verhindering van de docent of locatie. In dit geval zal in eerste instantie gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. 
 2. Bij annulering van de les ontvangt de cursist een bericht via e-mail, whatsapp of via de app waar toestemming voor is gegeven.
 3. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio Dancy hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of telefonisch. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
 4. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 5. Afmeldingen moeten voor 24 uur voor aanvang cursus zijn doorgegeven. Is dit niet het geval dan vervalt deze credit voor jou en kun je deze niet meer inhalen.
 1. Overmacht
 1. Dansstudio Dancy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dansstudio Dancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dansstudio Dancy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dansstudio Dancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dansstudio Dancy zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Dansstudio Dancy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of op een aangepaste wijze aanbieden. Dansstudio Dancy behoudt zich het recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve vorm, waaronder:
  – wijzigen van de locatie (buiten of binnen)
  – videolessen middels een livestream of youtube
  – verplaatsen van lessen naar andere weken in het cursusjaar
 4. Indien het niet mogelijk is om de verplichtingen uit de overeenkomst op een aangepaste manier aan te bieden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien Dansstudio Dancy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dansstudio Dancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cursist is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Dansstudio Dancy, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
 2. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Dansstudio Dancy of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de dansschool.
 3. De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 4. De directie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.
 5. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Dansstudio Dancy te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
 1. Gegevens
 1. Dansstudio Dancy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dansstudio Dancy via e-mail. 
 2. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dansstudio Dancy de betreffende dienst niet aanbieden. 
 3. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Dansstudio Dancy behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dansstudio Dancy dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dansstudio Dancy te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
 1. Overig
 1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in leslocaties te houden aan de huisregels van Dansstudio Dancy evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 3. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de cursisten zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 4. Bij ondertekening verklaart de cursist de door Dansstudio Dancy opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van Dansstudio Dancy geweigerd zal worden.
 5. De cursist verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Dansstudio Dancy biedt tenzij de cursist vooraf anders heeft gemeld bij Dansstudio Dancy. Alleen met akkoord van Dansstudio Dancy kan een cursist zonder volledige gezondheidsverklaring deelnemen aan de sport-/danslessen.  
 6. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de cursist zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de cursist.
 7. Dansstudio Dancy behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De cursist zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen. 
 8. Dansstudio Dancy behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De cursist wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. De cursist heeft bij verhoging van het lidmaatschap (behalve overheidsmaatregelen) het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.